Eva Logo
7 december 2017

Krachtige vrouwen uit de Bijbel

In de Bijbel komen veel verschillende krachtige vrouwen voor: moedige vrouwen, bange vrouwen, volgzame vrouwen of eigenzinnige vrouwen. Sommigen zijn de heldin van een geschiedenis, anderen falen juist. Maar altijd leert hun verhaal ons iets over God en over wie Hij is.

Eva: moeder van alle levenden

“En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons Beeld, naar Onze gelijkenis. (…) En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.”- Genesis 1:27

Als kroon op de schepping, vormt God de mens. Maar het is niet goed dat de mens alleen is en daar begint het verhaal van Eva: Gods blauwdruk van de vrouw en onze oermoeder. En het is goed in het paradijs…. Eva en Adam: ze mogen samen de aarde vervullen en heersen over en zorgen voor dieren en het land. Maar Eva wil als God zijn. Ze luistert naar de leugen van de slang. Toch gaat God met haar door. En met zijn oorspronkelijke plan en opdracht voor Eva (en Adam)! En God geeft Eva de moederbelofte. Uit haar nageslacht zal Degene voortkomen die het kwaad zal vermorzelen. God verbindt zich aan ons en gaat door met ons.

Debora: zoete bron

‘Luister, koningen, hoor mij aan, vorsten! Ik wil , ja, ik wil voor de Heer zingen. Ik wil psalmen zingen voor de Heere, de God van Israël.’ Richteren 5: 3

In een tijd waarin Israël het zwaar heeft, spreekt rechter en profetes Debora woorden van recht en wijsheid onder de palm bij haar huis. Ze is ook getrouwd en eigenlijk een heel gewone vrouw. Dienend als een bij (Debora=bij) wil ze het goede van God voor haar volk. Ze kan dat alleen doordat ze put uit de goede bron. Zoals een palm diep wortelt en daar water put, zo weet Debora waar ze het zoeken moet. Terwijl de omstandigheden angstaanjagend zijn, is ze daarom niet bang. Een hoopgevend getuigenis voor de vrouwen van nu.

Mirjam: bevrijding

‘De Heere is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, Hem verheerlijk ik.’ Ex. 15:2

Twee keer is Mirjam getuige van bevrijding door het water heen. Als jong meisje helpt ze mee haar broertje Mozes te redden. Ze houdt de wacht bij zijn biezenmandje in de Nijl en durft de dochter van de farao aan te spreken. Later gaat ze zingend voor het volk Israël uit wanneer ze voor het leger van de farao uittrekken door de Schelfzee heen. Ze lijkt nooit getrouwd en daarmee kinderloos te zijn, een stille kracht op de achtergrond.   Maar ze neemt een belangrijke plaats in  haar volk, als profetes. Toch heeft ook zij persoonlijk redding nodig, als de jaloezie op haar broer Mozes toeslaat.

Maria: bruiloft

‘Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het.’ Johannes 2: 5

Het leven van de moeder van Jezus moet getekend zijn geweest door deze bijzondere zwangerschap. Voor haar geen (tweede deel van de) bruiloft, zoals dat gebruikelijk was bij de joden, want tijdens haar verlovingstijd raakt ze zwanger. Die zwangerschap moet tot veel scheve blikken hebben geleid. Als Jozef haar niet had geloofd en in huis genomen had, was ze haar leven zelfs niet zeker geweest.

Tijdens het opgroeien bewaart ze alle wonderlijk woorden en daden van Jezus in haar hart.

En dan is daar de bruiloft te Kana, het eerste optreden van Jezus en zijn moeder Maria is erbij. Een mooi beeld als je bedenkt dat voor Christus en de gemeente ook het beeld van bruidegom en bruid wordt gebruikt. En alhoewel Maria het in eerste instantie moeilijk vindt om af te wachten wanneer Jezus zal optreden, spreekt ze ook haar vertrouwen in hem uit en volgt hem verwachtingsvol.

Ester: geheim

‘Ester had haar volk en haar afkomst niet verteld, want Mordechai had haar geboden dat zij die niet zou vertellen.’ (Ester 2: 10)

Het verhaal van Ester leest eerst als een missverkiezing. Samen met een hele stoet knappe meisjes wordt Ester uitverkoren om in het paleis te komen wonen. Daar wordt ze  maanden lang voorbereid op de eerste ontmoeting met de koning. Maar Ester draagt een groot geheim met zich mee, ze is joods. Als er een holocaust voor haar volk dreigt, komt ze in actie. Ester kan haar leven verliezen, maar redt haar complete volk. Er is moed voor nodig om naar buiten te komen met dit geheim, maar God zelf wil haar (en jou) die moed geven.

Hanna: in the picture

‘Bitter van gemoed bad zij tot de Here en zij huilde erg. Zij legde een gelofte af; zij zei: Here van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van Uw dienares aanziet, aan mij denkt en Uw dienares niet vergeet, maar aan Uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Here geven.’ 1 Samuel 1: 10-11

Als het huwelijk van Hanna en Elkana zonder kinderen blijft, neemt haar man een tweede vrouw die het ene na het andere kind baart en Hanna treitert. Een uitermate pijnlijke situatie die Hanna tot wanhoop drijft. In de tempel stort ze haar hart uit bij God en bidt zonder zich in te houden. En God hoort en ziet haar.

 Hanna is een prachtig voorbeeld van aanhoudend vertrouwen op de HEERE. Ze houdt vol! Haar naam betekent ‘God is genadig’. Van onvruchtbaar wordt ze vruchtbaar. Van niet gezien wordt zij gezien.

Lydia: trendsetter

‘En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was (…) drong zij er bij ons op aan: Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er.’ Handelingen 16 : 14

Lydia was een geslaagde zakenvrouw afkomstig uit Thyatyra (in het huidige Turkijke). Als niet jodin, behoort ze tot Godvrezenden die we vaker tegenkomen in het Nieuwe Testament. Als heidenen waren zij aangesproken door het Jodendom, aangetrokken door de dienst aan de éne God, de God van Israël. Als Paulus spreekt, opent God haar hart. Ze is de eerste gelovige vrouw (!) in Europa die zich laat dopen. Een daadkrachtige dame die Paulus na sterke aandrang weer overhalen in haar huis te verblijven. Haar huis wordt de bakermat van de eerste christengemeente in Europa. Deze geslaagde vrouw schrikt niet terug voor vernieuwing van haar geloof.

De vrouw van Lot: omkeren

‘Toen de dageraad aangebroken was, drongen de engelen bij Lot aan. Zij zeiden: Sta op! Neem uw vrouw en uw twee dochters, die zich hier bevinden, anders wordt u om de ongerechtigheid van de stad weggevaagd. (…)Zijn vrouw, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar.’ Genesis 19:15, 26b

Ze heeft geen naam in het verhaal en staat nauwelijks beschreven, de vrouw van Lot. Waarschijnlijk is ze een heidense vrouw afkomstig uit de streek. En Lot, de neef van Abraham, is met haar getrouwd. Ze blijft zelfs onzichtbaar als Lot aan het begin van het verhaal zijn dochters wil overleveren aan de meute. Als het bijna zo ver is dat de stad weggevaagd zal worden, kost het de engelen de grootste moeite om Lot, zijn vrouw en dochters mee te krijgen. Eigenlijk willen ze alles houden zoals het was. Maar als enige van het viertal keert de vrouw van Lot zich ook echt om.

De Samaritaanse vrouw: isolement

‘De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Hij niet de Christus zijn?’ Johannes 4:28 

De Samaritaanse vrouw heeft iets eenzaams en geïsoleerd zoals ze daar bij de bron komt.  Het lijkt erop dat er veel over haar gesproken wordt in de stad en dat haar positie beschamend is. Zoveel mannen, wat is er mis met haar? Maar Jezus benadert haar rechtstreeks. Dat alleen al is bijzonder. Een vrouw alleen, met zo’n verhaal! Er vindt een echte ontmoeting plaats zonder veroordeling. Jezus ziet haar zoals ze is en dat verandert alles. Voor de vrouw leidt het tot een bevrijding van haar isolement. Door haar getuigenis willen mensen Jezus ook ontmoeten.

Ruth: vriendin

‘Maar Ruth zei: Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God.’ Ruth 1:16

Ruth laat alles achter wat haar bekend en vertrouwd is en verlaat Moab met het uitspreken van een belijdenis (Uw God is mijn God). Samen met haar schoonmoeder trekt ze naar Israël. Zo leeft ze de betekenis van haar naam -vriendin - uit, want ze is als een hartsvriendin voor Naomi. Al lijkt het alsof de geslachtslijn ophoudt bij Naomi, toch werkt God door, door generaties heen. Ruth, de vreemdelinge wordt opgenomen in het huis van David als stammoeder van Jezus. En weerspiegelt zo de trouw en zorg van God zelf. Ook ons leven staat niet op zichzelf. Je bent in deze tijd op deze plaats gezet om Zijn liefde uit te delen aan anderen en een vriendin te zijn. God trekt familieverbanden zo breed, dat we door het geloof bij Zijn generatie mogen horen.